جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

خدمات

در این قسمت در صورت نیاز توضیحات در مورد اخبار و فعالیت ها بنویسید.

درمانگاه تخصصی پرندگان زینتی

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلب

مشاوره واحد های تخم گذار و گوشتی

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلب

تولید شیر سلامت محور حاوی آنتی بادی (نوزا)

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلب

تهیه و توزیع انواع اسپرم گاو

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلب

برگزاری دوره های اموزشی

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلب

تولید واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل

خیر خواهانه این بزرگ انسان از زمانی آغاز شد که در توسعه کسب کارها کم کم رشد محسوس بوجود امد و حتی با وجود دغدغه های مالی در ای حوزه هیچ وقت انجام این کارها ره به بعد موکول ننمود در طول ۷۰ سال زندگی سعادت مند خود توانست گامهای زرگی در این حوزه انجام ده از جمله این فعل

ادامه مطلببروزترین اخبار و فعالیت ها

درخواست مشاوره رایگان