جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

  • تاریخ نشر : فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
  • نویسنده : زیتون اصفهاننام محصولتاریخحداقلحداکثرمیانگینمیزان تغییرمیانگین ماه جاریمیانگین ماه قبلمیانگین ۶ ماه قبلمیانگین سال جاریمیانگین سال قبل
کنجاله سویا۰۲/۰۱/۱۹۱۹۵۰۰۰۱۹۸۹۲۰۱۹۸۱۴۲۰۱۹۸۱۴۲۱۹۸۱۴۲۱۶۴۴۳۵۱۹۸۱۴۲۱۶۷۷۴۱
ذرت۰۲/۰۱/۱۹۱۱۳۰۰۰۱۱۳۱۰۰۱۱۳۰۵۰۰۱۱۳۰۵۰۱۱۳۰۵۰۱۰۵۰۵۰۱۱۳۰۵۰۱۰۳۶۱۷
تخم مرغ۰۲/۰۱/۱۹۲۸۵۰۰۰۳۲۵۰۰۰۳۰۴۶۴۳-۵,۴۲۸۳۲۳۱۰۳۳۸۲۱۶۲۳۶۹۸۱۶۳۲۳۱۰۳۳۲۷۳۳۲
جوجه یکروزه گوشتی۰۲/۰۱/۱۹۱۷۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۱۸۶۶۴۶۰۱۷۰۹۳۲۱۳۲۴۶۴۱۳۶۶۹۹۱۷۰۹۳۲۸۱۱۶۷
پودر ماهی۰۲/۰۱/۱۹۳۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۵۳۱۶۶۷۰۵۳۱۶۶۷۵۲۳۱۲۵۴۴۵۰۰۰۵۳۱۶۶۷۳۹۰۶۳۳
گندم۰۲/۰۱/۰۵۱۱۴۵۰۰۱۴۰۰۰۰۱۲۹۶۶۷۰۱۲۹۶۶۷۱۲۰۷۸۰۱۱۱۸۶۳۱۲۹۶۶۷۱۱۳۵۶۷
مرغ زنده۰۲/۰۱/۱۹۴۳۰۰۰۰۵۵۱۰۰۰۴۹۸۲۶۱۱۳,۸۵۲۴۶۸۳۴۱۴۵۳۴۹۷۴۵۰۵۱۵۴۶۸۳۴۱۳۶۸۱۵۱
کنجاله کلزا۰۱/۱۱/۳۰۱۷۰۵۰۰۱۷۰۷۰۰۱۷۰۶۰۰۰۱۶۶۰۴۰۱۴۳۴۶۷۱۱۶۹۷۶۱۲۰۷۳۳۵۵۹۰۳
مرغ کشتار۰۲/۰۱/۱۹۵۸۰۰۰۰۷۹۶۰۰۰۶۷۷۳۵۹۱۵,۸۶۳۶۴۷۵۶۹۶۳۰۹۹۸۶۲۸۸۷۵۶۴۷۵۶۹۵۲۶۷۶۳
متیونین۰۲/۰۱/۱۹۱۴۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۲۵۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۴۲۵۰۰۰۱۱۹۵۸۳۳۸۴۵۳۱۳۱۴۲۵۰۰۰۹۴۵۵۰۱
لیزین۰۲/۰۱/۱۹۸۳۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۸۹۰۰۰۰۷۸۰۶۶۷۵۳۸۱۲۵۸۹۰۰۰۰۷۴۵۷۳۳
فسفات۰۲/۰۱/۰۵۲۹۳۰۰۰۳۲۵۰۰۰۳۱۰۷۵۰۰۳۱۰۷۵۰۳۱۰۴۷۲۳۰۲۰۰۰۳۱۰۷۵۰۲۹۵۰۹۴
جو۰۲/۰۱/۱۹۱۱۲۵۰۰۱۲۵۰۰۰۱۱۸۲۷۰۰۱۱۶۴۱۱۱۲۱۳۵۳۱۰۸۷۶۳۱۱۶۴۱۱۱۰۸۵۳۵
یونجه۰۲/۰۱/۱۹۵۹۵۰۰۷۵۰۰۰۶۸۸۳۳۰۷۱۲۵۰۷۲۹۰۱۵۲۶۹۱۷۱۲۵۰۶۲۷۳۷
کنجاله تخم پنبه۰۰/۰۹/۱۳۷۶۰۰۰۷۶۱۰۰۷۶۰۵۰۵۰۰۷۵۶۵۰۷۴۱۰۰۷۰۳۲۱۶۹۵۰۳۳۷۷۴۰
جوش شیرین۰۲/۰۱/۱۹۹۸۵۰۰۹۹۵۰۰۹۹۰۰۰۰۹۲۷۵۰۸۹۰۰۰۹۵۰۰۰۹۲۷۵۰۹۱۳۸۱
سبوس گندم۰۲/۰۱/۱۹۵۹۵۰۰۸۰۰۰۰۶۹۷۵۰۰۷۰۹۲۹۷۰۸۰۰۶۸۸۷۵۷۰۹۲۹۶۷۵۲۷
گوشت مرغ مادر۰۲/۰۱/۱۵۴۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۴۸۱۲۵۰۰۴۷۲۵۰۰۴۲۹۷۲۲۴۰۸۹۲۹۴۷۲۵۰۰۳۳۰۸۱۴
جوجه یکروزه تخمگذار۰۲/۰۱/۱۹۱۲۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۱۳۷۵۰۰۰۱۳۷۵۰۰۱۴۱۹۴۴۲۷۳۹۵۸۱۳۷۵۰۰۲۱۶۰۴۰
کنجاله آفتابگردان۰۰/۰۹/۳۰۵۷۰۰۰۵۷۵۰۰۵۷۲۵۰۰۵۷۲۵۰۵۷۲۵۰۷۷۲۵۰۶۳۱۸۶۴۰۴۰۶
پودر چربی۰۲/۰۱/۱۹۵۵۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۵۵۵۰۰۰۰۵۵۵۰۰۰۵۳۳۳۳۳۵۷۵۰۰۰۵۵۵۰۰۰۵۳۳۴۷۸
کربنات کلسیم۰۲/۰۱/۱۹۲۴۰۰۴۱۰۰۳۲۵۰۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۲۹۸۸
کاه۰۲/۰۱/۱۹۱۳۵۰۰۲۸۰۰۰۱۹۳۳۳۰۲۰۱۱۱۲۵۴۷۹۲۷۰۹۸۲۰۱۱۱۳۱۴۴۲
باگاس۰۲/۰۱/۱۹۳۵۰۰۴۰۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۸۳۳۳۷۵۰۴۰۴۶
سبوس برنج۰۲/۰۱/۱۹۱۳۰۰۰۱۵۰۰۰۱۴۱۲۵۰۱۴۳۳۳۱۴۵۴۲۱۶۱۵۳۱۴۳۳۳۱۹۷۱۶
دام زنده۰۲/۰۱/۱۹۹۷۰۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰۱۳۷۸۷۵۰۰۱۳۸۷۲۵۹۱۳۷۸۳۳۳۷۹۵۹۹۵۱۳۸۷۲۵۹۸۶۶۷۵۷
دام کشتار۰۲/۰۱/۱۹۲۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۲۸۶۵۶۲۵۰۲۸۴۴۷۲۹۲۷۹۴۵۴۷۱۶۴۲۶۲۶۲۸۴۴۷۲۹۱۷۷۴۰۰۷
گوشت منجمد گوساله۰۱/۱۲/۱۳۲۲۴۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۲۲۴۵۰۰۰۰۲۱۰۱۶۶۷۱۷۶۳۹۴۷۱۴۳۹۳۷۵۱۵۸۱۷۵۶۱۴۶۰۳۹۸
جوجه یکروزه بوقلمون۰۲/۰۱/۱۹۶۹۹۰۰۰۷۰۱۰۰۰۷۰۰۰۰۰۲۷,۵۰۰۶۸۷۳۲۱۶۹۶۲۵۰۵۳۰۸۸۲۶۸۷۳۲۱۵۱۸۸۷۸
بوقلمون زنده۰۲/۰۱/۱۹۶۳۹۰۰۰۶۷۰۰۰۰۶۴۸۳۳۳۴,۵۸۳۶۵۳۷۵۰۷۰۶۵۹۷۶۲۰۰۶۰۶۵۳۷۵۰۵۷۸۰۱۱
بوقلمون کشتار۰۲/۰۱/۱۹۷۷۹۰۰۰۸۴۰۰۰۰۸۰۱۶۶۷۱۱,۶۶۷۸۰۷۵۸۱۸۶۰۱۶۷۷۸۱۱۰۰۸۰۷۵۸۱۷۱۷۵۱۷
ترئونین۰۲/۰۱/۱۹۱۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰-۴۷,۵۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۹۶۰۰۰۶۰۳۷۵۰۱۱۵۰۰۰۰۶۵۵۱۷۹
کولین۰۲/۰۱/۱۹۶۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۷۰۰۰۰۰۵۸۸۰۰۰۴۳۸۱۲۵۷۰۰۰۰۰۵۷۳۵۱۳
پولت۰۲/۰۱/۱۹۸۷۰۰۰۰۹۴۰۰۰۰۹۰۱۶۶۷۰۸۷۵۴۱۷۸۷۰۲۷۸۹۸۲۵۰۰۸۷۵۴۱۷۸۹۹۴۰۹
شترمرغ زنده۰۲/۰۱/۱۹۱۰۴۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۰۸۳۳۳۰۱۰۹۲۳۳۳۱۰۴۲۰۳۷۶۷۶۶۶۷۱۰۹۲۳۳۳۶۲۸۱۷۹
شترمرغ کشتار۰۲/۰۱/۱۹۱۵۳۰۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰۱۶۷۸۳۳۳۰۱۷۹۰۳۳۳۱۸۷۹۰۷۴۱۰۸۱۶۶۷۱۷۹۰۳۳۳۱۰۹۹۲۰۷
مرغ قطعه بندی۰۰/۰۳/۱۱۲۳۴۵۰۰۵۶۴۵۰۰۳۸۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۳۱۸۰۴۵۳۸۰۰۰۰۲۵۷۴۶۶
جوجه شترمرغ۰۲/۰۱/۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۰۳۱۲۵۰۱۵۳۰۳۱۲۵۸۰۰۰۰۰۰۶۴۵۸۳۳۳۱۵۳۰۳۱۲۵۶۵۲۴۱۸۳
منبع: سایت itpnewsبروزترین اخبار و فعالیت ها

درخواست مشاوره رایگان